Hyväpaha esihenkilö

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen menestystekijä sekä strateginen voimavara.
Vuoteen 2025 mennessä terveysala on laajimpia toimialoja bruttokansantuotteellisesti katsoen.
Hyvä johtaminen on tärkeää laadun kehittämisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Hyvällä johtamisella
voidaan edistää työntekijöiden motivaatiota, työhön sitoutumista, työssäjaksamista sekä työn
tuloksellisuutta. Tulevaisuudessa hoitoalalla tulee työvoimapula. Miten saadaan hoitajat
sitoutumaan työhönsä ja kouluttautumaan hoitoalalle? Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja
osaamisen täysipainoinen hyödyntäminen nousevat tulevaisuudessa merkittäviksi
menestystekijöiksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.
Työpaikkakiusaaminen hoitoalalla on yleisempää kuin osaamme ajatellakaan. Sitä tapahtuu
työkavereiden tekemänä, mutta jopa esihenkilö voi olla osallinen kiusaamiseen. Kiusattu voi kokea
syrjintää ja epäasiallista kohtelua, ja kiusaamista toteuttamaan voidaan jopa provosoida pieniä
porukoita työyhteisöstä. Aivan kuten ala-asteella lasten keskuudessa kiusataan toisia, tapahtuu sitä
aikuistenkin välillä ihan samalla tavalla. Yksi hoitoalan ongelmia ja työvoimapulaa selittävä tekijä on
työolot ja se, miten työntekijöitä töissä kohdellaan. Esihenkilön täytyisi olla niin vahva ja hyvällä
itsetunnolla varustettu, ettei omalla toiminnallaan salli työyhteisössä tapahtuvan minkäänlaista
kiusaamista.
Työhyvinvointi aiheena on tämän hetken tärkeimpiä asioita työelämän moninaisissa ja muuttuvissa
tilanteissa. Esihenkilöllä tulee olla monenlaisia valmiuksia kohdata asioita niin asiakkaiden, omaisten
kuin työntekijöidenkin kanssa. Esihenkilöltä odotetaan tunneälyä, tilannetajua ja yhteistyökykyä
erilaisissa tilanteissa. Nykypäivänä esihenkilö on palveluammatissa ja yksi tärkeimpiä tavoitteita
työssään on mahdollistaa alaisten paras suoriutuminen työtehtävistään ja saada alaisistaan parhaat
puolet esiin. Ammattitaidon ylläpitäminen ja jatkuva kouluttautuminen on tärkeää ja vaatii
esihenkilöltä kunnioitusta omaa työtään ja alaisiaan kohtaan. Miettiessämme tulevaisuutta, alan
vetovoimaisuutta, palkkausta ja väestön ikärakennetta nousee mieleen ensimmäisenä hyvien
työolojen merkitys. On tärkeää johtaa tulevaisuuden yksiköitä nimenomaan arvostaen ei
arvostellen.

Jatta Mäkikyrö

Kansanedustajaehdokas

Lapin sitoutumattomat