Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 05.11.2021 08:58:28
LAPIN SITOUTUMATTOMAT RY; puoluepoliittisesti sitoutumattomien, yhdistyksen sääntöihin sitoutuvien Lapin maakunnan alueen asukkaiden yhdistys.

1 §
Yhdistyksen nimi on Lapin Sitoutumattomat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Keminmaa ja sen toiminta-alueena on Lapin maakunta ja Suomen valtio.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi,
 2. maakunnalliseen päätöksentekoon ja yhdyskuntasuunnitteluun vaikuttaminen,
 3. sitoutumattomana yhdistyksenä muiden samankaltaisten ryhmien kanssa niin alueellisesti, kuin valtakunnallisestikin,
 4. samalla tasolla poliittisessa päätöksenteossa poliittisten puolueiden rinnalla.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. asettaa ehdokkaita maakunnallisiin luottamustoimiin ja muihin vaaleihin ja äänestyksiin,
 2. osallistuu itse ja edustajiensa välityksellä poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
 4. järjestää kokouksia ja julkisia tiedotus- tms. tilaisuuksia,
 5. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenilleen ja julkisille tiedotusvälineille,
 6. voi järjestää jäsenilleen ja kansalaisille erilaisia tapahtumia,
 7. voi kantaa jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia, suorittaa varojen keräystä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 8. voi harjoittaa muuta sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena,
 9. voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita.
  Yhdistys hankkii tarvittavat asianmukaiset toimintaansa liittyvät luvat. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä on suomi.

JÄSENET
4 §
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella asuvapoliittisiin puolueisiin sitoutumaton henkilö.
Jäsen ei voi osallistua poliittisen puolueen tai niiden ryhmien poliittiseen toimintaan,
eikä voi olla poliittisen puolueen jäsen. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, jotka voivat
osallistua yhdistyksen kokouksiin, mutta joilla ei ole äänivaltaa. Maakunnallista luottamustehtävää
hoitaessaan jäsenellä on oikeus itsenäiseen päätöksentekoon ilman ryhmäkuria.

5 §
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Yhdistyksen tulee pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

6 §
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä kirjallinen ilmoitus eroamisestaan yhdistyksen hallitukselle tai
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat asianmukaiseen eroilmoitukseen.

7 §
Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia. Erottamisen ja siitä erotetulle kirjallisesti ilmoittamisen suorittaa hallitus. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8 §
Jäsen suorittaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun tai muun maksun. Jäsenen, joka ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua kahden perättäisen vuoden aikana, katsotaan eronneen yhdistyksestä.

HALLINTO
9 §
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

10 §
Varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös sähköisen tietoliikenneyhteyden avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa.

11 §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

 1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 3. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 5. Määrätään jäseniltä perittävän jäsenmaksun, kannatusjäsenen maksun tai muun maksun suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 10. Valitaan yhdistyksen sihteeri seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 12. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 12 §:n määräysten rajoissa.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kokouksessa määräämällä tavalla joko kirjeitse, sähköpostilla tai muulla tietoliikenneyhteydellä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava samalla tavalla, mutta vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

13 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä lisäksi 3-5 jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös sähköisen tietoliikenneyhteyden avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa.

15 §
Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa.
 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista.
 3. panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset.
 4. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokous.
 5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen.
 6. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
 7. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
 8. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksesta ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta.
 9. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

NIMEN KIRJOITTAMINEN
16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
17 §
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät 18 vuotta täyttäneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni. Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

18 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
19 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

20 §
Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin, kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.

21 §
Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä yhdistyksen hallitus tai jäsen.

22 §
Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen varat purkamiskokouksen päättämällä tavalla, yhdistyksen toimintaperiaatteita tukemaan.